บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2560 ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน ให้คงอยู่ สำหรับยอดเงินที่ร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอน เป็นจำนวน 2,670 บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)