นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศการประกวด IFMSA – Boot Camp 2016 – 2017 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศการประกวด IFMSA – Boot Camp 2016 – 2017

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศการประกวด IFMSA – Boot Camp 2016 – 2017

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ตัวแทนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวชุติกานต์ แสงทอง, นางสาววีกาญจน์ ทองเวียง และ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ Thailand’s Health Promotion Project Conference ครั้งที่ 4 (Boot Camp 2016 – 2017) ของ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย International Federation of Medical Students Association (IFMSA) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยเทคนิคผ่อนคลายประสาทสัมผัสทั้งหก (Promoting care gives’ mental health by using ‘six senses innovation’ as a relaxation technique) โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งรางวัลที่นิสิตได้รับ คือ โล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์ประเทศไทยเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพในการแข่งชัน Rex crossley ของการประชุม August Meeting 2017 ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ IFMSA- International ในเดือนกันยายน 2560 ที่จะถึงนี้