กิจกรรม English for communication – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรม English for communication

กิจกรรม English for communication

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้อง ME 306 และวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้อง ME 215 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม English for communication โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.ดร. พิสมัย หอมจำปา และ ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล เป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในครั้งนี้ ให้กับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น