คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจาค จากผู้มีจิตศรัธาเพื่อสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจาค จากผู้มีจิตศรัธาเพื่อสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจาค จากผู้มีจิตศรัธาเพื่อสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. อาจารย์ นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจาค จากผู้มีจิตศรัธาเพื่อสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 42,900 บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้
1. ครอบครัว คุณพ่อวรวิทย์ ศักดิ์ศิริพันธ์
2. คุณราเกชกุมาร กานต์ฤดี
3. คุณอุ่นเรือน วิสาขะฉิมพลี
4. คุณภูริวัฒน์ พรเกษม
5. คุณแม่ชีนวย
6. คุณนับ และครอบครัว
7. คุณแอ๋ว
8. คุณอมิตตา
9. คุณภัทรยุทธ และคุณขนิษฐา ศักดิ์ศิริพันธ์
10. คุณป้าวารินทร์ เอี่ยมคง
11. คุณกิตติยา แววจะโปะ
12. นายห้างวิพันธ์ ลุมบา
13. อาจารย์กรรณิการ์ ก้อนอินทร์
14. อาจารย์เพ็ญจรัส อ่อนจันทร์
15. คุณแม่เพ็ญศรี เพชรสังหาร
16. คุณตวงพร ฉันทสุทธิสมบัติ
17. คุณมะลิวรรณ ลิมปินันท์
18. สวนอาหารเคียงคะคาง
19. คุณตาจงใจ เพชรสังหาร
20. คุณกงศรี พินิจพงษ์
21. คุณจินดา วิลาวรรณ
22. คุณแจ่มจิต พึ่งครบุรี
23. คุณวาสนา จิตจะโปะ
24. คุณจิต ลาบจังหรีด
25. ร้านโจแฟชั่น
26. คุณลัมพิมพ์ กอสุวรรณ
27. คุณนาวี หัสดี