งานนโยบายและแผน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2565

Download
แบบฟอร์มข้อตกลงโครงการ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปี 2564

แผนปฏิบัติงาน Action-Plan ปีงบประมาณ 2564
Download
รูปเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
Download
แผนครุภัณฑ์ ที่ดินก่อสร้าง ปี 2565

เอกสารครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เอกสารครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แบบฟอร์มขออัตรากำลัง

นโยบายและแนวปฏิบัติ การขออนุมัติอัตรากำลัง 2561-2562

นโยบายและแนวปฏิบัติ การขออนุมัติอัตรากำลัง 2561-2562

หลักการวิเคราะห์อัตรากำลัง-คณะแพทยศาสตร์-มมส-ปี-2561-2562

หลักการวิเคราะห์อัตรากำลัง-คณะแพทยศาสตร์-มมส-ปี-2561-2562

บันทึกข้อความให้เสนออัตรากำลังประจำปีของหน่วยงาน

บันทึกข้อความให้เสนออัตรากำลังประจำปีของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม F-001-สรุปอัตรา

แบบฟอร์ม F-001-สรุปอัตรา

แบบฟอร์ม F-002-สนับสนุน-ทุกตำแหน่งในงาน

แบบฟอร์ม F-002-สนับสนุน-ทุกตำแหน่งในงาน

แบบฟอร์ม F-003-สนับสนุน-เฉพาะที่ขอใหม่

แบบฟอร์ม F-003-สนับสนุน-เฉพาะที่ขอใหม่

แบบฟอร์ม F-004-วิชาการ

แบบฟอร์ม F-004-วิชาการ

แบบฟอร์ม F-005-ผู้เชี่ยวชาญ-ภาษาไทย

แบบฟอร์ม F-005-ผู้เชี่ยวชาญ-ภาษาไทย

แบบฟอร์ม F-007-เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

แบบฟอร์ม F-007-เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

แบบฟอร์ม E-001-ประเมิน-ผู้เชี่ยวชาญ

แบบฟอร์ม E-001-ประเมิน-ผู้เชี่ยวชาญ

แบบฟอร์ม E-002-ตัวอย่าง-work-load-อาจารย์

แบบฟอร์ม E-002-ตัวอย่าง-work-load-อาจารย์