งานนโยบายและแผน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

ร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

แผนครุภัณฑ์ ที่ดินก่อสร้าง ปี 2564
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2563

1. แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบรายจ่าย 2563

1. แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบรายจ่าย 2563

2. แบบฟอร์มงบรายวิชา 2563

2. แบบฟอร์มงบรายวิชา 2563

3. แบบฟอร์มโครงการปีงบ-2563

3. แบบฟอร์มโครงการปีงบ-2563

4. แบบฟอร์มร่างโครงการ 2563

4. แบบฟอร์มร่างโครงการ 2563

หลักเกณฑ์การจัดทำงบและต้นเรื่อง

หลักเกณฑ์การจัดทำงบและต้นเรื่อง

แผนปฎิบัติงาน(Action Plan)

แบบฟอร์มงบรายจ่ายรายวิชา

แบบฟอร์มงบรายจ่ายรายวิชา

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน Action Plan

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน Action Plan

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบฟอร์มสรุปโครงการ AAR

แบบฟอร์มสรุปโครงการ AAR

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

แบบฟอร์มขออัตรากำลัง

นโยบายและแนวปฏิบัติ การขออนุมัติอัตรากำลัง 2561-2562

นโยบายและแนวปฏิบัติ การขออนุมัติอัตรากำลัง 2561-2562

หลักการวิเคราะห์อัตรากำลัง-คณะแพทยศาสตร์-มมส-ปี-2561-2562

หลักการวิเคราะห์อัตรากำลัง-คณะแพทยศาสตร์-มมส-ปี-2561-2562

บันทึกข้อความให้เสนออัตรากำลังประจำปีของหน่วยงาน

บันทึกข้อความให้เสนออัตรากำลังประจำปีของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม F-001-สรุปอัตรา

แบบฟอร์ม F-001-สรุปอัตรา

แบบฟอร์ม F-002-สนับสนุน-ทุกตำแหน่งในงาน

แบบฟอร์ม F-002-สนับสนุน-ทุกตำแหน่งในงาน

แบบฟอร์ม F-003-สนับสนุน-เฉพาะที่ขอใหม่

แบบฟอร์ม F-003-สนับสนุน-เฉพาะที่ขอใหม่

แบบฟอร์ม F-004-วิชาการ

แบบฟอร์ม F-004-วิชาการ

แบบฟอร์ม F-005-ผู้เชี่ยวชาญ-ภาษาไทย

แบบฟอร์ม F-005-ผู้เชี่ยวชาญ-ภาษาไทย

แบบฟอร์ม F-007-เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

แบบฟอร์ม F-007-เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

แบบฟอร์ม E-001-ประเมิน-ผู้เชี่ยวชาญ

แบบฟอร์ม E-001-ประเมิน-ผู้เชี่ยวชาญ

แบบฟอร์ม E-002-ตัวอย่าง-work-load-อาจารย์

แบบฟอร์ม E-002-ตัวอย่าง-work-load-อาจารย์