งานนโยบายและแผน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

งบค่าเสื่อม ปี 2560

เงื่อนไขการของบค่าเสื่อม ปี 60

เงื่อนไขการของบค่าเสื่อม ปี 60

ราคากลาง ชื่อกลาง ครุภัณฑ์

ราคากลาง ชื่อกลาง ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มงบค่าเสื่อม ปี60

แบบฟอร์มงบค่าเสื่อม ปี60

แผนครุภัณฑ์ ที่ดินก่อสร้าง

เอกสารแนบขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เอกสารแนบขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แนวทางการพิจารณาว่าเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ

แนวทางการพิจารณาว่าเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ

แผนปฎิบัติงาน(Action Plan)

แบบฟอร์มงบรายจ่ายรายวิชา

แบบฟอร์มงบรายจ่ายรายวิชา

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน Action Plan

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน Action Plan

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบฟอร์มสรุปโครงการ AAR

แบบฟอร์มสรุปโครงการ AAR

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

แบบฟอร์มขออัตรากำลัง

นโยบายและแนวปฏิบัติ การขออนุมัติอัตรากำลัง 2560-2563

นโยบายและแนวปฏิบัติ การขออนุมัติอัตรากำลัง 2560-2563

แบบฟอร์มขออัตราสนับสนุน Work Load ปรับใหม่ 59 ทุกตำแหน่งในงาน

แบบฟอร์มขออัตราสนับสนุน Work Load ปรับใหม่ 59 ทุกตำแหน่งในงาน

แบบฟอร์มขออัตราสนับสนุน Work Load ปรับใหม่ 59 เฉพาะที่ขอใหม่

แบบฟอร์มขออัตราสนับสนุน Work Load ปรับใหม่ 59 เฉพาะที่ขอใหม่

แบบฟอร์มขออัตราอาจารย์

แบบฟอร์มขออัตราอาจารย์

แบบฟอร์มขออัตราผู้เชี่ยวชาญ-ภาษาไทย

แบบฟอร์มขออัตราผู้เชี่ยวชาญ-ภาษาไทย

แบบฟอร์มประเมิน-ผู้เชี่ยวชาญ

แบบฟอร์มประเมิน-ผู้เชี่ยวชาญ