คณะผู้บริหาร – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : บุคลากร : คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสุทธาเวช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต