คณะผู้บริหาร – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : บุคลากร : คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

นพ. บวร แสนสุโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ

ที่ปรึกษาคณบดี