งานพัสดุ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : แบบฟอร์ม : งานพัสดุ

งานพัสดุ

ลำดับที่
รายการเอกสาร
ดาวน์โหลด
PDF
WORD
EXCEL
1
แบบขอจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินจัดหาไม่เกิน 1 แสนบาท
 – แบบกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
2
แบบจัดซื้อ วงเงินจัดหาเกิน 1 แสนบาท
 2.1 แบบร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ วงเงินเกิน 1 แสนถึง 2 ล้านบาท
 – ตัวอย่างร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ วงเงินเกิน 1 แสนถึง 2 ล้านบาท
 –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง  
 2.2 แบบร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ วงเงินเกิน  2 ล้านบาท
 – ตัวอย่างร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ วงเงินเกิน 2 ล้านบาท
 –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง
3 แบบขอจัดจ้าง วงเงินเกิน 1 แสนบาท
– ตัวอย่างตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้าง (วงเงินเกิน 1 แสนบาท)
 – ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างก่อสร้าง  
4
แบบฟอร์มส่งซ่อมพัสดุ
5
แบบประกอบ การขอเบิก-จัดหา และอัตราการใช้วัสดุ
6
แบบขอบริจาค
7
ใบเบิกครุภัณฑ์