ระเบียบงานพัสดุ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ระเบียบงานพัสดุ

ระเบียบงานพัสดุ

หน้าหลัก งานพัสดุ

ระเบียบ/กฎหมายหลัก  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือแจ้งเวียนเพิ่มเติมที่สำคัญ

  •     แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางและการจ้างที่ปรึกษา
  •     แนวทางการเปิดเผยราคากลาง เกิน 5 แสนบาท
  •     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
  •     เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561