แบบฟอร์มส่งข้อมูลลงเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : หน่วยงานภายใน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : แบบฟอร์มส่งข้อมูลลงเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์

แบบฟอร์มส่งข้อมูลลงเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์

  ชื่อ - สกุล (required)

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน (required)

  หัวข้อสำหรับลงข้อมูล

  ข้อความ

  แนบเอกสาร (นามสกุลที่รองรับ pdf,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 8mb)
  *** ชื่อไฟล์ไม่ควรยาวเกินไป ***