หมายเลขโทรศัพท์ภายใน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : หน่วยงานภายใน : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

อาคารชั้นชื่อหน่วยงาน / สถานที่เบอรโทรศัพท์
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล7724 สายตรง 043-712980
อาคารพละศึกษา ม.ใหม่(ชั่วคราว)1ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง2035 / 7891
ตึกคณะแพทยศาสตร์ หลังเก่า1ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์7766
ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดศรีสวัสดิ์1ศูนย์บริการทางการแพทย์ วัดศรีสวัสดิ์7854
อาคารสถานผลิตยา1สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร7770
ตึกจ่ายกลาง1ห้องสำนักงงาน จ่ายกลาง7871
ตึกจ่ายกลาง1ห้อง Sterile7872
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check UP) ชั้น 2 ตึก MRI7821
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องปฏิบัติการชุนสูตร(LAB)7706 , 8004
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12งานประกันสุขภาพ7714 / 8008 / 7763
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12งานโภชนาการ7771
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12,3ห้องงานเวชระเบียน7705(ชั้น2) 7711(ชั้น3)
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองห้องฉุกเฉิน (ER)7712
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องตรวจฉุกเฉิน (ER)8010 / 7719
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ศูนย์รับส่งต่อ (Refer)7734
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก7716 / 8012
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ศูนย์รับส่งผู้ป่วย(จนท.เปล)7742
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องการเงินโรงพยาบาลสุทธาเวช8013 / 7731
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2OPD ชั้น 2 ตึก MRI7851 / 7852
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 18014
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 27740 / 7741
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 37754
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 48021
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12แพทย์ห้องตรวจ 67713
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 17737
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้องพักแพทย์ ER ติดห้องล้างแผล7827
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 27735
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 38019 / 7735
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 47780
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 57780
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 67738
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12นักเวชสถิติ ห้องงานประกันสุขภาพ ชั้น 27833
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12หัวหน้างานโภชนาการ ห้องงานประกันสุขภาพ 27832
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12หน้าห้อง Lab7837
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก12ห้อง Blood Bank หลังห้อง Lab7828
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11ห้องแบคทีเรีย ของ Lab7831
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก7709
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13แพทย์ห้องตรวจ หู คอ จมูก7820
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องพักแม่บ้าน ข้างคลินิกSkin7859
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจการได้ยิน7819
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21ห้องผลิตลื่อฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (พงษ์พัฒน์)7784
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องเก็บยา8026
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13ห้องตรวจผิวหนังและความงาม (Skin)7753
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13งานทันตกรรม7759
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล7815
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานอำนวยการ7756 / 7729 / 7730
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานห้องผ่าตัด7723 / 7822 / 8036 / 8037 / 8038 / 8039
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14งานกายภาพบำบัด7727 / 8047
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก15ห้องตรวจจักษุวิทยา(คลินิกตา)7797
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16ห้องซักฟอก ซัก อบ รีด8052 / 7758
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก16แผนกผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)7874
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ฝ่ายการพยาบาล / เวชกรรมสังคม7702 / 8059
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล7720 / 7721
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/3 (อ.วศิน,อ.กมลวรรณ)7726
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/17733
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17ห้องพักแพทย์ ME1-703/47732
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17งานการพยาบาล พี่ต่าย7721
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก17หน่วยไตเทียม7728 / 8055
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก18หอผู้ป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญชาย)7717 / 8057 / 8058 สายตรง 043-71298
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก18หอป่วยในชั้น 8 (ผู้ป่วยสามัญหญิง)7787
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก111Ward ผู้ป่วยในชั้น 11 (ห้องพิเศษ)7718 / 8065 สายตรง 043-7122982
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก112Ward ผู้ป่วยในชั้น 12 (ห้องพิเศษ)7823
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานช่างเทคนิค7701 8002
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องระบบแม่ข่าย)7704
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11คลังเวชภัณฑ์ยา7708
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา7722
ตึกจ่ายกลาง1งานจ่ายกลาง7745
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI1งานรังสีวินิจฉัย7725
งานระบาดวิทยา7786
อาคารรังสีวินิจฉัย MRI2ศูนย์เชคอัพ ตึก MRI ชั้น 27821
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 7 ตึก27774
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานการเจ้าหน้าที่7748
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องผู้ช่วยคณบดี 1 อ.ดร.สราวุธ บรรบุผา7847
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานบัญชีและการเงิน7746/7849/7842
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก13งานโสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์7765
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง7813
คณะแพทยศาสตร์ ตึก25ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น5 ตึก27865
คณะแพทยศาสตร์ ตึก212ห้องพักอาจารย์อนาโตมี (กายวิภาค ชั้น 12)7867
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก11งานวิศวะ /สถาปนิก/7782
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานนิติกร7844
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝั่งคณะ 7743
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานธุรการ งานยานยนต์ งานการประชุม (ชั้น 7)7805
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานพัสดุ7783 / 7750 / 7868 / 043-722-072
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานกิจการนิสิต ชั้น 87751 / 7839
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานกิจการพิเศษ7785
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28งานวิจัย ชั้น 8, งานประกันคุณภาพ ชั้น 87769 / 7840
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28หัวหน้างานวิชาการ / งานวิชาการ7848 / 7749 / 043-722-393
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28เลขานุการแพทย์ / องค์กรแพทย์7792
คณะแพทยศาสตร์ ตึกเก่า1ชั้น 1 คณะแพทย์ โต๊ะ รปภ.7781
คณะแพทยศาสตร์ ตึกเก่า1ห้องพักเจ้าหน้าที่งานยานยนต์ คณะแพทย์7790
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย7710
คณะแพทยศาสตร์ ตึก29ห้องพักอาจารย์ปรีคลินิก ชั้น 9 ห้อง 09027869
คณะแพทยศาสตร์ ตึก210ห้องพักอาจารย์แพทย์ ชั้น 10 ห้อง 10027858
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานห้องสมุด7789
คณะแพทยศาสตร์ ตึก21งานนโยบายและแผน7761
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27งานการประชุม7762
คณะแพทยศาสตร์ ตึก22งานประชาสัมพันธ์7888 / 7764 / 043-712-992
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27เลขานุการคณบดี7715
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์7747
คณะแพทยศาสตร์ ตึก2-สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์043-021021 ต่อ 7805
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล-
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14นพ.บวร แสนสุโพธิ7789
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14นพ.เกรียงไกร โกวิทยางกูล7815
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตึก14อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย7757
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ7845
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28รศ.ดร.ชัยสิทธิ สิทธิเวช7873
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27อ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ รองวิชาการคณบดี7779
คณะแพทยศาสตร์ ตึก27อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ7846
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องที่บรึกษาคณบดี (รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย)7768
คณะแพทยศาสตร์ ตึก28ห้องผู้ช่วยคณบดี 5 ผศ.ดร.ดรุณี7843
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0-4375-4333
คณะแพทยศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์043-021021 ต่อ 7764
โทรสาร คณะแพทยศาสตร์-
สายตรง งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช0-4371-2980
สายตรง ห้องเวชระเบียน โรงพยาบาลสุทธาเวช0-4372-2031
สายตรง ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช0-4371-2950
สายตรง ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์0-4372-2144
สายตรง ห้องประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช0-4372-2055
โทรสาร ห้องไตเทียม โรงพยาบาลสุทธาเวช0-4371-2951
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง)0-4375-4401