หมายเลขโทรศัพท์ภายใน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : หน่วยงานภายใน : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4333
คณะแพทยศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 0-4371-2992
โทรสาร คณะแพทยศาสตร์ 0-4371-2991
สายตรง งานวิชาการ 0-4372-2393
สายตรง งานพัสดุฯ 0-4372-2072
สายตรง งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2980
สายตรง ห้องเวชระเบียน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2031
สายตรง ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2950
สายตรง ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0-4372-2144
สายตรง ห้องประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4372-2055
โทรสาร ห้องไตเทียม โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4371-2951
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4401
โทรสารปรีคลินิก (งานพื้นที่ขามเรียง) 0-4375-4121

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร
ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานเลขานุการคณะฯ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 7774 งานกิจการนิสิต 7751
รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 7768 งานกิจการพิเศษ 7785
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 7779 วิเทศสัมพันธ์ 7785
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 8044 งานวิจัย, งานประกันคุณภาพ 7769
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 7769 งานวิชาการ 7749
อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 8043 ห้องสมุด 7789
ผศ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1136 เลขานุการแพทย์ ชั้น 2 7792
อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1136 ปรีคลินิก (ธุรการ, วิชาการ) 1136
อ.พญ.จริยา จิรานุกูล 7773 ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย 7710
อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล 7750 ห้องพักพนักงานขับรถยนต์ 7790
งานโสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ 7765
สำนักงานเลขานุการคณะฯ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 7813
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ 7747 รปภ. อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 7781
เลขานุการคณบดี 7715
งานประชาสัมพันธ์ 7764
งานธุรการ 7805
งานการประชุม 7762
งานนโยบายและแผน 7761
งานยานยนต์ 7805
งานบัญชีและการเงิน 7746
งานการเจ้าหน้าที่ 7748
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7743
งานพัสดุ 7783

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2
ประชาสัมพันธ์ – โอเปอร์เรเตอร์ 8000 งานประกันสุขภาพ คุณวงเดือน, คุณทินกร 7714
7724 คุณผกามาศ 8008
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 7766 คุณขวัญเมือง 7763
สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7770 ชั้น 3
ศูนย์บริการทางการแพทย์ จุดคัดกรองหน้าห้องโสต ศอ นาสิก 7709
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (ขามเรียง) 2035 แพทย์ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก 8024
ชั้น 2 ห้องตรวจการได้ยิน 8023
ประชาสัมพันธ์ – Operator 8000 ศูนย์เลเซอร์และความงาม 7753
7724 ห้องเก็บเวชระเบียน 7711
เวชระเบียน 7705 งานโสตและสารสนเทศ 7784
จุดคัดกรองหน้าห้องฉุกเฉิน (ER) 7712 ห้องเก็บยา 8026
ในห้องฉุกเฉิน (ER) 7719 ชั้น 4
ศูนย์ Refer 7734 ห้องผู้อำนวยการ รพ. 8044
เวรเปล 7742 อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 8043
ห้องจ่ายยา 7716 อ.พญ.สุกัญญา ชูคันหอม 8041
8012 งานอำนวยการ คุณสุวันเพ็ญ 7729
การเงิน โรงพยาบาลสุทธาเวช 8013 คุณวรรณภา 7730
7731 ห้องผ่าตัด 7723
แพทย์ห้องตรวจ 1 8014 8036
แพทย์ห้องตรวจ 2 7740 8037
7741 8038
แพทย์ห้องตรวจ 3 7754 ห้องผ่าตัด (ห้องพักฟื้น) 8039
แพทย์ห้องตรวจ 4 8021 กายภาพบำบัด 7727
แพทย์ห้องตรวจ 5 8022 8047
แพทย์ห้องตรวจ 6 7713 ชั้น 5
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 1 7737 คลินิกโรคตา 7797
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 2 7735 ชั้น 6
8019 ห้องซักฟอก 8052
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 4 7780 ชั้น 7
จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจ 6 7738 ฝ่ายการพยาบาล / เวชกรรมสังคม 7702
ห้องพักแพทย์เวร 8009 8059
ห้องแล็ป 7706 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คุณปาริชาต / คุณพนิดา 7720
8004 คุณปาลิตา / คุณสิรินธร 7721
โภชนาการ 8005 งานระบาดวิทยา 7786
8006 ไตเทียม 7728
ห้องปรุงอาหาร 7771 8055
นักจิตวิทยา   โทร. 090-256-0252
ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร ชื่อ/หน่วยงาน เบอร์โทร
ชั้น 8  อาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก
Ward ชั้น 8 7717  Dr.Tim Cushnie  1159
8057  อ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง  1159
8058  อ.ดร.นุชนาถ ไหมหรือ  1159
ชั้น 11  อ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์  1159
Ward ชั้น 11 7718  อาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
8065  ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย  7710
ชั้น 1
วิศวกร, สถาปนิก,ช่างเทคนิค 8002
7701
7782
งานคอมพิวเตอร์– IT 7704
คลังยา 7708
ห้องพักพนักงานขับรถ (โรงพยาบาล) 7707
8003
คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7722
อาคารคณะแพทยศาสตร์ชั้น 2
ทันตกรรม 7759
Supply 7745
อาคารคณะแพทยศาสตร์ชั้น 1
งานชุมชน PCU 7767
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 7766
อาคารรังสีวินิจฉัย
งานรังสีวินิจฉัย 7725
ห้องคุณวรวิทย์ แสนผาลา 7772