หมายเลขโทรศัพท์ภายใน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : หน่วยงานภายใน : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน เบอร์โทร หน่วยงาน เบอร์โทร
ผู้บริหาร งานวิชาการ 7749
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 7774 ห้องสมุด 7789
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 7768 เลขานุการแพทย์ ชั้น 2 7792
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ 7775 ปรีคลินิก 1136
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 7779 รปภ. อาคารคณะแพทยศาสตร์ 7781
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 8044 ห้องพักพนักงานบับรถยนต์ 7790
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 7769 โรงพยาบาลสุทธาเวช
อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย 8043 ประชาสัมพันธ์ 8000
ผศ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1136 ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 7766
อ.ดร.ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ 1136 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7770
อ.พญ.จริยา จิรานุกูล 7773 งานประกันคุณภาพ 7714,7763
อ.นพ.วิทยา จารุพูนผล 7750 ช่างเทคนิค 7701,8002
สำนักงานเลขานุการคณะฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7704
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ 7747 อาคารรังสีวินิจฉัย 7725
เลขานุการคณบดี 7771 งานระบาดวิทยา 7786
งานประชาสัมพันธ์ 7764 ทันตกรรม 7759
งานธุรการ 7771 ไตเทียม 7728
งานยานยนต์ 7805 ฝ่ายการพยาบาล 7702,8059
งานการประชุม 7762 กายภาพบำบัด 7727,8047
งานนโยบายและแผน 7761 งานอำนวยการ 7729,7730
งานการเจ้าหน้าที่ 7748 โภชนาการ 8005,8006
งานบัญชีและการเงิน 7746 ห้อง Lab 7706,8004
งานโสตทัศนศึกษา, เวชนิทัศน์ 7765 คลังยา 7708
ห้องพักอาจารย์แพทย์แผนไทย 7710 คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7722
วิศวะ, สถาปนิก 7782 การเงิน รพ.สุทธาเวช 7731
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7743 ห้องจ่ายยา 7716
งานพัสดุ 7783,7750 เวรเปล 7742,8011
งานกิจการนิสิต 7751 เวชระเบียน 7705
งานกิจการพิเศษ 7785 ห้อง ER 7712
งานวิจัย, งานประกันคุณภาพ 7769 งานชุมชน PCU 7767