ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : หน่วยงานภายใน : ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพิมพ์ตำราสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2561
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบบันทึกข้อความ และ แบบฟอร์มการชี้แจงแก้ไขโครงการวิจัย
การขอเงินค่าตอบแทน 2 เท่าตำแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอนการขอรับเงินประจำตำแหน่งสองเท่า สำหรับผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่งสองเท่า
ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์
ระเบียบค่าใช้จ่ายเงินวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดกนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสสนุนการวิจัย องค์กรเภสัชกรรม (1 ม.ค. - 30 เม.ย.59)
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ประจำปีงบประมาณ 2559)

ผลงานวิจัย บทความ