วิสัยทัศน์ พันธกิจ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : เกี่ยวกับหน่วยงาน : วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน
วิสัยทัศน์ เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านสุขภาพชุมชน ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
 พันธกิจ  1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. สร้างผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข้งและพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
 วัฒนธรรมองค์กร  มีวินัย ใส่ใจคุณภาพและบริการ (Discipline, Quality and Service Mind)
 เอกลักษณ์  บูรณาการพหุเวชศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
 อัตลักษณ์  จิตอาสาเพื่อสังคม
 ค่านิยมองค์กร  MED – MSU
M = Morality (คุณธรรม)
E = Efficiency (ประสิทธิภาพ)
D = Development of Self and Organization (พัฒนาตนเอง
และองค์กร)
M = Mangement with Good Governance (บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมมาภิบาล)
S = Social Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม)
U = Unity (สามัคคี)