แบบสอบถามด้านทรัพยากร (ด้านการผลิต)

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ณ วันที่............  เดือน..............  พ.ศ. ..............

คำถาม

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

คำอธิบาย

1. ด้านการผลิต

1.1) การวางแผนการผลิต

1. 1. มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายหรือไม่

2. 2. มีการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ขึ้นใช้ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต หรือไม่

3. 3. การประมาณการใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

4. 4. การจัดอัตรากำลังสอดคล้องกับแผนการผลิตและลักษณะการปฏิบัติงาน

1.2) การดำเนินการผลิต

1. 1. มีการกำหนดอำนาจใจการสั่งผลิตหรือไม่

2. 2. มีการจัดทำใบเบิกวัสดุซึ่งมีการอนุมัติถูกต้อง และตรงกับรายการผลิตเพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลในการบันทึกต้นทุนการผลิตหรือไม่

3. 3. มีการจัดทำรายงานผลแตกต่างระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง กับต้นทุนการผลิตหรือไม่

4. 4. มีการกำหนดมาตรฐานของสินค้า และตรวจสอบกับการผลิตจริงอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

5. 5. มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานก่อนรับผลผลิตหรือไม่

6. 6. มีการจัดทำรายงานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมการวิเคร

7. 7. มีการบริหารวัสดุคงคลัง เช่น วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุอื่น ให้มีปริมาณพอเหมาะอยู่เสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสม

1.3) การบริหารคลังสินค้า

1. 1. มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนระหว่างการรับสินค้า การส่งสินค้า การผลิตและการบันทึกบัญชี

2. 2. การรับจ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากคลัง มีเอกสารการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ ทุกครั้งหรือไม่

3. 3. มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ

4. 4. มีการทำรายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่ได้จากการตรวจนับกับบัญชีคุมสินค้า และมีการอนุมัติโดยผู้รับผิดชอบการปรับปรุงบัญชี

5. 5. มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่เคลื่อนไหวสินค้าที่ล้าสมัยและสินค้าขาดบัญชี

6. 6. มีการจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าที่อยู่ในคลัง

 

 

ผู้ประเมิน ………………………….………………………

( ............................................................ )

ตำแหน่ง .........................................................

วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ………….