แบบสอบถามด้านการวิจัย

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ณ วันที่.............  เดือน.................  พ.ศ. ...............

คำถาม

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

คำอธิบาย

1. 1. มีการกำหนดนโยบายและมีแผนงานวิจัยที่สอดคล้องตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

2. 2. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งอาจารย์ นักวิจัย ทั้งเก่าและใหม่ด้านการทำวิจัย

3. 3. มีการสนับสนุนทางด้านการเงินและปัจจัยเกื้อหนุนในการทำวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีจำนวนและคุณภาพเพิ่มขึ้น

4. 4. มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติในการขอทุนของบุคลากร และการบริหารเงินทุนวิจัย

5. 5. มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม

6. 6. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการสร้างงานวิจัย

 

 

ผู้ประเมิน ………………………….………………………

( ............................................................ )

ตำแหน่ง .........................................................

วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ………….