ERM - 1

 
แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

ณ วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ………….

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

(เป้าประสงค์)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของกิจกรรมหลัก

ดูได้จาก

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ

ของหน่วยงาน

* มีแจก *

ดูได้จาก

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ

ของหน่วยงาน

* มีแจก *

*คำอธิบาย*

กิจกรรมหลัก  1  ข้อที่สำคัญที่สุด

ที่จะทำให้เป้าประสงค์บรรลุเป้าหมายได้

 

 

*คำอธิบาย*

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก

 

ผู้รายงาน ………………………….………………………

( ............................................................ )

ตำแหน่ง .........................................................

วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ………….