รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2
รับสมัครออนไลน์วันนี้ ถึง 4 กรกฎาคม 2561

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดหลักสูตร [ปริญญาโท คลิ๊กที่นี้]  [ปริญญาเอก คลิ๊กที่นี้]

สมัครเรียน คลิ๊กที่นี้

Read More
กระบวนการและการดำเนินการตามระบบ iThesis

เอกสารคลิ๊กที่นี้ Download

Read More
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

ประการรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ Download

ใบสมัคร Download

แบบรายงานหลังกลับจากนำเสนอผลงาน Download

Read More
แนวทางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แนวปฎิบัติการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)

1.นิสิตรหัสตั้งแต่ 60 ลงไป ที่จะสอบวิทยานิพนธ์ ควรจะมี Manuscript แนบพร้อมกับยื่นเอกสารขอสอบ หรือ ควร Submit Manuscript ก่อนยื่นสอบ

2 นิสิตรหัสตั้งแต่ 61 ขึ้นไป ต้องแนบ Manuscript มาพร้อมกับเอกสารขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์

Download

Read More
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 13.00 ถึง 16.00

ห้อง 305 คณะแพทยศาสตร์

Read More